Kişisel Verilerin Kullanımı (KVKK)

ÖZEL İSTANBUL BÖLGE HASTANESİ (SANCAKTEPE) KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ HAKKINDA AÇIK RIZA FORMU

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca, veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Özel İstanbul Bölge Sağlık, Sağlık Hizmetleri, Medikal Sistemler, Turizm Sanayi Ticaret Anonim Şirketi (Özel İstanbul Bölge Hastanesi) tarafından kişisel verileriniz aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Aşağıda belirtilen hususlara ilişkin olarak açık rızanızı talep ediyoruz;

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMASI, İŞLENMESİ VE İŞLENME AMAÇLARI

Kişisel verilerinizi, verilen hizmetin niteliğine bağlı olarak çağrı merkezi, internet, mobil uygulamalar, sağlık turizmi kapsamında çözüm ortaklarımızdan, fiziksel mekânlar ve benzeri kanallardan sözlü, yazılı, görsel, ya da elektronik olarak elde etmekteyiz. Bu kapsamda geniş anlamda sağlık hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli olan ve bu amaçla elde edilen kişisel sağlık verisi başta olmak üzere, başlıca genel ve özel nitelikli kişisel veriler aşağıda sıralanmıştır;

Adınız, Soyadınız, TC kimlik numaranız, Türk vatandaşı olmamanız halinde pasaport numaranız veya geçici TC kimlik numaranız, doğum yeri ve tarihiniz, medeni haliniz, cinsiyet bilginiz gibi kimlik verileriniz ve ibraz ettiğiniz TC Kimlik Kartı, Nüfus Cüzdanı Pasaport, Ehliyet fotokopiniz, Adresiniz, telefon numaranız, e- posta adresiniz gibi iletişim verileriniz, Banka hesap numarası IBAN numarası gibi finansal verileriniz, Dosyanızda bulunan laboratuvar ve görüntüleme sonuçları, test sonuçları, muayene verileri, reçete bilgileri gibi tıbbi teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında elde edilen sağlık ve cinsel hayata ilişkin verileriniz, Hizmetlerimizi değerlendirmek amacı ile paylaştığınız memnuniyet anketleri yanıt ve yorumlarınız, Hastanelerimizi ziyaretiniz sırasında alınan kapalı devre kamera sistemi görüntü kaydınız, Sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz, Otopark ve vale hizmetinden faydalanmanız halinde araç plaka veriniz, İnternet sitemizde yer alan online hizmetlerden faydalandığınızda vermiş olduğunuz bilgileriniz, E-posta, çağrı merkezi veya diğer iletişim araçları ile bize ulaştığınızda paylaştığınız diğer verileriniz.

Yukarıda belirtilen “Kişisel ve Özel Nitelikli Verileriniz” Özel İstanbul Bölge Hastanesi” ve dış hizmet sağlayıcıların (Sağlık Bakanlığı) bünyesinde fiziki ve elektronik ortamda hukuki ve teknolojik gereklere uygun olarak korunmaktadır.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİZ HANGİ AMAÇLARLA İŞLENİR

Kişisel sağlık verileriniz; kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, yasal kurallar gereğince Sağlık Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluşları ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından sağlık hizmetlerinizin finansmanı, tetkik, teşhis ve tedavi giderlerinizin karşılanması, özel sigorta şirketler ile talep edilen bilgilerin paylaşılması, Çağrı Merkezi ve Dijital Kanallarımız aracılığı ile randevu ve her türlü başvurunuz ile ilgili bilgilendirme, Hasta Hizmetleri, Sağlık Profesyonellerimiz ve Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kimliğinizin kontrol edilmesi, Hastane Yönetimi tarafından kurum işleyişi sürecinin düzenlenmesi ve yürütülmesi, Kalite Yönetim, Hasta Deneyimi, Bilgi Yönetim Sistemleri bölümleri tarafından sağlık hizmetlerini geliştirme amacıyla analiz yapılması, İlgili birimler tarafından, çalışanlara eğitim verilmesi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından suistimal ve yetkisiz işlemlerin izlenmesi ve engellenmesi, Kalite Yönetim, Hasta Deneyimi, Bilgi Sistemleri bölümleri tarafından risk yönetimi ve kalite geliştirme aktivitelerinin yerine getirilmesi, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hizmetlerimiz karşılığında faturalandırma yapılması, Hasta Hizmetleri, Mali İşler, Pazarlama bölümleri tarafından hastanemiz ile anlaşmalı olan kurumlarla ilişkinizin teyit edilmesi, Hastane Yönetimi, Hasta Deneyimi, Hasta Hakları, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikâyetinize cevap verilebilmesi, Hastane Yönetimi, Bilgi Yönetim Sistemleri bölümleri tarafından hastanemiz sistem ve uygulamalarının veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari tedbirlerin alınması, Pazarlama, Medya ve İletişim, Çağrı Merkezi bölümleri tarafından kampanyalara katılım ve kampanya bilgisi verilmesi, Web ve mobil kanallarda özel içeriklerin, somut ve soyut faydaların tasarlanması ve iletilebilmesi, Hastane Yönetimi, Hasta Hakları, Hasta Deneyimi bölümleri tarafından hasta memnuniyetinin ölçülmesi, arttırılması ve araştırılması, Kurumun iş birliği içerisinde olduğu eğitim kurumları tarafından eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yerine getirilebilmesi amacı ile yazılanlarla sınırlı olmamak kaydı ile faaliyetlerin gerçekleştirilmesi amacı ile işlenmektedir.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİZ KİMLERLE VE HANGİ AMAÇLARLA PAYLAŞILIR

Kişisel verileriniz, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu, Kişisel Sağlık Verilerinin İşlenmesi ve Mahremiyetinin Korunması Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemeleri ile sair mevzuat hükümleri çerçevesinde ve yukarıda açıklanan amaçlarla;

Sağlık Bakanlığı, bakanlığa bağlı alt birimler ve aile hekimliği merkezleri, Özel sigorta şirketleri (sağlık, emeklilik, hayat sigortası ve benzeri), Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü ve diğer kolluk kuvvetleri, Nüfus Genel Müdürlüğü, Türkiye Eczacılar Birliği, Adli makamlar, Tıbbi teşhis ve tedavi için iş birliği içerisinde olduğumuz yurt içinde veya yurt dışında bulunan laboratuvarlar, tıp merkezleri, ambulans, tıbbi cihaz ve sağlık hizmeti sunan kurumlar, Hastanın sevk edildiği veya hastanın kendisinin başvurduğu sağlık kuruluşu, Yetki vermiş olduğunuz kanuni temsilcileriniz, Çalışmakta olduğumuz avukatlar, vergi danışmanları ve denetçiler de dâhil olmak üzere danışmanlık aldığımız üçüncü kişiler, Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ve resmi merciler, Hizmetlerinden faydalandığımız veya işbirliği içerisinde olduğumuz tedarikçilerimiz, sağlık turizmi yapan firmalar, destek hizmet sağlayıcılarımız, arşiv hizmeti sağlayıcılarımız ve iş ortaklarımız (daha detaylı bilgi için hastanemize yazılı başvurarak bilgi edinebilirsiniz.) ile paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL SAĞLIK VERİLERİNİZİN İŞLENMESİ DOLAYISIYLA SAHİP OLDUĞUNUZ HAKLARINIZ

KVK Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca, kişisel veri sahibi olarak aşağıda yer alan hususlarda bize başvurabilirsiniz: Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, Kişisel verileriniz işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme, Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, Kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde bunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, Kişisel verilerinizin kanuna aykırı bir şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde bu zararın tazmin edilmesini isteme hakkına sahipsiniz.

KVK Kanunu’nun 13. maddesi gereğince, Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.sancaktepebolgehastanesi.com” web adresindeki “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Başvuru Formu” nu doldurarak; Sarıgazi, Osmangazi Cd No:34, 34885 Sancaktepe/İstanbul adresine bizzat teslim edebilir, Noter kanalıyla gönderebilir, [email protected] adresine güvenli elektronik ya da mobil imzalı olarak, kayıtlı elektronik posta adresi aracılığıyla iletebilirsiniz. Talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içinde başvurularınız ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır; ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifeye göre tarafınızdan ücret talep edilebilecektir.

Özel İstanbul Bölge Hastanesi tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metnini okuduğumu ve anladığımı, Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metninde detaylı olarak yer alan kişisel verilerimin işlenme amaçları, aktarıldığı kurum, kuruluş, şirket ve sağlık profesyonelleri, toplanma yöntemleri ve hukuki sebepleri, kişisel verilerimin korunmasına yönelik haklarım, veri güvenliği ve başvuru hakkıma dair bilgilendirildiğimi, Kişisel ve Özel Nitelikli verilerimin; sözleşmenin ifası, kanunda açıkça öngörülmesi, Özel İstanbul Bölge Hastanesi’nin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması ve kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amaçları ile gerektiği ölçüde işlenmesi ve aktarılması halleri haricinde,

Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası metninde belirtilen hususlara uygun olarak muhafaza edilmesi, işlenmesi ve aktarılmasını, AÇIK RIZAM ile KABUL EDİYORUM.

Son Güncelleme: 01.04.2024