Daire  Başkanlığı,

663 sayılı "Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"nin 8. Maddesinin I bendine belirtilen  "Sağlık hizmetlerinde kalite ve akreditasyon kuralları belirlemek ve uygulamasını sağlamak" hükmüne  dayanarak hazırlanan “Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü Daire Başkanlıklarının Görevlerine Dair Yönerge” Kapsamında Sağlıkta Kalite ve Akreditasyon Daire Başkanlığı’nın Görevleri aşağıda belirtildiği şekilde düzenlenmiş ve bu çerçevede faaliyetlerini yürütmektedir;

·         Kamu, üniversite ve özel sağlık hizmeti sunan kurum ve kuruluşlarda hasta ve çalışan güvenliği, hasta ve çalışan memnuniyeti, verimlilik ve klinik etkililik hususlarını esas alan kalite standartlarını belirlemek, bu standartların sağlık kurum ve kuruluşlarında uygulanmasını izlemek,

·         Klinik kalite göstergeleri geliştirmek 

·         Sağlıkta kalite standartlarına ilişkin uygulama rehberleri oluşturmak 

·         Hasta ve çalışan memnuniyeti ölçümüne ilişkin anketler ve uygulama rehberleri oluşturmak 

·         Hasta ve çalışan güvenliğine yönelik düzenleme yapmak

·         Sağlık kurum ve kuruluşlarını sağlıkta kalite standartları ile hasta ve çalışan güvenliği çerçevesinde periyodik olarak değerlendirmek 

·         Sağlıkta kalite ve akreditasyon sistemini kurmak, kurallarını belirlemek ve kalite ve akreditasyona yönelik faaliyetleri değerlendirmek

·         Sağlıkta kalite değerlendiricisi kapasitesini oluşturmak 

·         Sağlıkta kalite standartlarına yönelik sertifikasyon programları düzenlemek 

·         Gerektiğinde çalışma ve bilimsel komisyonlar kurmak ve sekretarya işlemlerini yürütmek

·         Genel Müdür tarafından verilen diğer görevleri yapmak.

 

Yönerge kapsamında Daire Başkanlığınını yürüttüğü faaliyetler:

  1. Standart Geliştirme Faaliyetleri:

2005 yılında ilk defa sağlık hizmetlerini kapsayan standart belirleme çalışmaları başlatılmış olup, 2014 yılı itibari ile Hastanelere, ADSM/ADSH’lere, İl Ambulans Servislerine ve Doku Tipleme Laboratuvarlarına yönelik Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) Setleri bulunmaktadır. Sağlık kurum ve kuruluşlarının, Sağlıkta Kalite Standartlarını esas alarak uygulamalarını gerçekleştirmelerini kolaylaştırmak amacı ile çok sayıda “Uygulama Rehberleri” hazırlanarak yayınlanmıştır.

  1. Sağlıkta Kalite Değerlendirmeleri:

06.08.2013 tarihli ve 28730 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Sağlık Hizmeti Kalitesinin Geliştirilmesi ve Değerlendirilmesine Dair Yönetmelik” kapsamında Sağlık kurum ve kuruluşları, 2007 yılından itibaren Sağlıkta Kalite Standartları (SKS) ile hasta ve çalışan güvenliği çerçevesinde periyodik olarak yılda bir kez değerlendirilmektedir. Ayrıca Sağlıkta kalite değerlendiricisi kapasitesini nitelik ve nicelik yönünden geliştirmeye yönelik çalışmalar yürütülmektedir.

 

  1. Proje Yönetimi ve Uluslar arası Çalışmalar:

Sağlıkta kalite ve güvenliğin geliştirilmesine yönelik yeni projeler ile Başkanlığımızın uluslararası işbirliğine yönelik işlerin yürütülmesi amacı ile çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda; DUQuePATHve Hata Sınıflandırma Sistemleri, Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi (SİYÖS)ve Branş Bazında Kalite İndeksi Çalışması projeleri geliştirilmiştir.

 

  1. Eğitim ve Bilgilendirme Faaliyetleri:

Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi, Hasta ve Çalışan Güvenliği Sempozyumları, SKS Okulları ve e-SKS Akademi Eğitimleri yapılmaktadır. Daire Başkanlığımıza ait çok sayıda yayın bulunmaktadır.

  1. Bilgi Yönetimi Faaliyetleri:

Daire Başkanlığımızca geliştirilmiş olan yazılımlar ve sistemler: Kurumsal Kalite Sistemi, e-SKS Akademi (Uzaktan Eğitim Sistemi), Sağlıkta Kalite Fikirleri, SİYÖS (Sağlıkta İndikatör Yönetim Sistemi)’dir.

 

  1. Sağlıkta Akreditasyon

Ülkemizde ve uluslar arası alanda geçerliliği olan bir akreditasyon sistemi kurmak amacı ile uluslararası akreditörlerin akreditörü olan, kar amacı gütmeyen ve sivil bir kuruluş olan ISQua (The International Society for Quality in Health Care) ile işbirliği içinde çalışılmaktadır. 

Bu çalışmalar çerçevesinde;

  • Sağlıkta Akreditasyon Standartları (SAS) - Hastane Seti:Aralık 2013’te ISQua tarafından akredite edilmiştir.
  • SAS Değerlendirici Eğitim Programı: 16 Ekim 2014’te ISQua tarafından akredite edilmiştir.

SAS-ADSM Seti ve SAS-Diyaliz Merkezi Seti:ISQua değerlendirmesi aşamasındadır